Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty. EPU, postępowanie upominawcze, jak wnieść sprzeciw, wzór, formularz, opłata, skuteczny sprzeciw?

Sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty? Postępowanie Upominawcze, EPU, jak wnieść skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty?

Pobierz: Sprzeciw_od_nakazu_zaplaty_zarzuty_eliteo.doc

Sprzeciw od nakazu zapłaty. Wzór, Formularz, Opłata. Postępowanie Upominawcze, EPU, jak wnieść skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty? Dowiedz się więcej!

Poniżej formularz urzędowy potrzebny do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty:

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

SP

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO*

ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY*

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

Data wpływu

(wypełnia sąd)

P o u c z e n i e

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem  * , to należy niepotrzebne skreślić.

2. Każdą rubrykę nie zacieniowaną należy wypełnić albo skreślić.

Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić, w sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3. Do sprzeciwu (zarzutów) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

4. W wypadku, gdy zarzuty i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A 4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.

1. Sąd, do którego jest składany sprzeciw lub zarzuty

(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)

2. Sygnatura akt

SĄD REJONOWY

W rubrykach 3.1.1.– 3.3.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej lub organizacji, mających zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu.
3. Dane pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)
3.1.1. Pozwany i jego adres 3.2.1. Pozwany i jego adres
3.1.2. Pełnomocnik pozwanego 3.2.2. Pełnomocnik pozwanego
3.1.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego) 3.2.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)
4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)? (w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS) tak * / nie *
W rubrykach 5.1. – 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów.
5.1. Strona powodowa 5.2. Strona pozwana
6. Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego
– w całości *

– w części * (dokładnie określić część zaskarżoną)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Zarzuty i wnioski pozwanego

W postępowaniu uproszczonym zarzuty i wnioski nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

8. Żądanie zwrotu kosztów procesu
9. Uzasadnienie

Należy wskazać kolejno:

– fakty, które pozwany przyznaje,

– fakty, którym pozwany zaprzecza,

– fakty, z których wynika że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne.

W postępowaniu uproszczonym okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

10. Wnioski dowodowe
Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np. w wypadku dowodów nie dołączonych do pisma – wskazać gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków – wskazać ich dokładne dane i adres). Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.
10.1.1. Zgłaszany dowód 10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.2.1. Zgłaszany dowód 10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.3.1. Zgłaszany dowód 10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.4.1. Zgłaszany dowód 10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD)

Dowody nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) i załączniku WD mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

tak * / nie *
12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)
1)     ………. odpisów sprzeciwu (zarzutów) i wszystkich załączników,

2)     pełnomocnictwo, *

3)     dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna, *

4)

13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej sprzeciw (zarzuty)
oraz podpis
14. Data
XXXXXX XXXXX

P O U C Z E N I E

(A) Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym tj. w sprawach, w których powód dochodzi:

1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza pięciu tysięcy złotych,

2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza pięciu tysięcy złotych,

3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W sprawach tych również pisma zawierające wnioski dowodowe i pozew wzajemny (z wyjątkiem postępowania nakazowego, gdzie jest on niedopuszczalny) należy złożyć na urzędowych formularzach.

(B) Ponadto na urzędowym formularzu należy złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach, w których powód – usługodawca lub sprzedawca, dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,

2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,

3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,

4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

5) wywóz nieczystości,

6) dostarczanie energii cieplnej,

również wtedy, gdy sprawy te nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub sprzedawcy spełnia warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania urzędowych formularzy dotyczy wszystkich pism wymienionych w pkt (A).

Formularze dostępne są w budynkach sądów, urzędów gmin oraz w internecie pod adresem www.ms.gov.pl.

Sprzeciw (zarzuty) należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

Niezachowanie warunków formalnych sprzeciwu, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, sprzeciw podlega odrzuceniu.


Pobierz: Sprzeciw_od_nakazu_zaplaty_zarzuty_eliteo.doc

ŹRÓDŁO: eliteo.com.pl artykuł dotyczy sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Prześlij zapytanie o sprzeciw od nakazu zapłaty >

Bez względu na to czy po raz pierwszy słyszysz o nakazie zapłaty czy o sprzeciwie od nakazu zapłaty, faktem jest, że jeśli posiadasz zobowiązania i wyszukałeś frazę dotyczącą sprzeciwu o nakazu zapłaty potrzebujesz kilku informacji, które mogą Ci ułatwić wychodzenie z zadłużenia.
Przejdź do artykułu: Jak wyjść z długów? >

Bądźmy szczerzy jeśli masz zobowiązania i spodziewasz się zaległości w spłacie możesz zobaczyć wkrótce nakaz zapłaty i pozew z sądu!

Aby złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty było skuteczne potrzebna jest podstawowa wiedza dotycząca wielu istotnych elementów. Jednym z ważniejszych jest zachowanie wymogów formalnych, czyli dochowanie terminów, wyglądu pisma i uzasadnienia. Składając przez wiele lat tysiące sprzeciwów od nakazu zapłaty i zarzutów dla naszych Klientów wiemy jak wypracować satysfakcjonujący strony sporu efekt.

Tutaj więcej o naszej najnowszej ofercie oddłużania chwilówek
oraz z komornikiem>>


Co powinno znaleźć się w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Optymalizacja skuteczności sprzeciwu od nakazu zapłaty

Podczas przygotowywania sprzeciwu do sądu ważne jest odpowiednie uzasadnienie sprzeciwu pod kątem formalnym i merytorycznym. Tylko dzięki znalezieniu odpowiednich specjalistów, można liczyć na zwiększenie skuteczności sprzeciwu, co oznacza uniknięcie zajęcia komorniczego na okres od 3 miesięcy wzwyż a często nawet umorzenie postępowania. Sprawdź: Umorzono: skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty!

Oto najważniejsze powody, dla których warto nas wybrać:

* Doświadczenie – Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której odsuwamy w czasie wejście komornika i egzekucję komorniczą. Nie płacisz dodatkowo! Dzięki największej ilości Klientów (ponad 300 miesięcznie!) wiemy jak uzasadnić odpowiednio sprzeciw.

* Skuteczność – Nawet 5 spraw z 15 zostaje umorzonych na etapie e-sądu w Lublinie lub postępowania upominawczego! Zgłoś się do nas jeśli masz problemy z chwilówkami, windykacją, funduszami, które wykupiły Twoje zadłużenie! Sprawdź tutaj >

* Umorzenie na etapie postępowania upominawczego – już w tym momencie postępowanie zostaje zawieszone i unikasz egzekucji komorniczej. Postępowanie zostaje przeniesione do sądu rejonowego i tu również Ci pomagamy!

Po dokładnej analizie profesjonalny pełnomocnik – radca prawny składa w Twoim imieniu sprzeciw od nakazu zapłaty.  

Zgłoś się do nas >

Skuteczne złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Udoskonalenie uzasadnienia to istotna kwestia, której najważniejsze elementy składowe to:

1. Powołanie odpowiednich argumentów
2. Zawartość merytoryczna
3. Ustosunkowanie się do dowodów
4. Optymalizacja sprzeciwu do aktualnej sytuacji dłużnika
5. Dochowanie wymogów formalnych

Zgłoś sprawę do pełnomocnika >

Zachowanie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty/zarzutów.

Ważne: Masz jedynie 14 dni kalendarzowych od odebrania nakazu zapłaty na złożenie skutecznego sprzeciwu ub zarzutów!

 

Zachowanie wymogów formalnych

Aby sprzeciw nie został odrzucony bez rozpatrzenia należy:

– zachować 14-dniowy okres wniesienia sprzeciwu (14 dni kalendarzowych liczonych od daty odebrania nakazu zapłaty)
– odpowiednio oznaczyć dokument
– odpowiednio opisać dokument
– odpowiednio opisać dokument

Zgłoś sprawę do pełnomocnika >

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

 1. Sprzeciw od nakazu zapłay zostaje wniesiony przez profesjonalnego pełnomocnika.
 2. Przygotowujemy stosowne dokumenty „pod podpis” otrzymujesz je na e-mail do wydruku, podpisu w wyznaczonym miejscu i odesłania koniecznie w dwóch egzemplarzach na wyznaczony adres.

 

 

Dowiedz się więcej jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty>

Sprzeciw od nakazu zapłaty (wzór) – Nakaz zapłaty płacić czy nie?

Game1x2.org, sprzeciw od nakazu zapłaty wzór, sprzeciw od nakazu zapłaty, nakaz zapłaty, z chwilówek, conectum finanse opinie, sprzeciw

Nakaz zapłaty – płacić czy nie płacić?

Zanim zapłacisz skontaktuj się ze specjalistami oddłużeniowymi, dzięki którym możesz uniknąć zapłaty przedawnionego zadłużenia i/lub ustrzec się przed komornikiem.

Dłużnicy bardzo często stoją przed dylematem czy zapłacić sumę z sądowego nakazu zapłaty, reagować w postaci przygotowania sprzeciwu, czy czekać. Czekanie jest w tej sytuacji najgorszą decyzją, gdyż sprowadza na dłużnika widmo komornika – zajęcia poborów, rachunku bankowego czy dochodzenia roszczeń z nieruchomości bądź ruchomości.

Zamiast czekać należy zachować odpowiedni termin na wniesienie sprzeciwu i przygotować skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty. Większość firm specjalizujących się w takich działaniach nie pobiera żadnych opłat za tę czynność, natomiast w przypadku skutecznego sprzeciwu pobiera tzw. koszty zastępstwa procesowego od strony przegranej.

Często możliwości firm, które kierują sprawy do sądu nie są aż tak duże, jakby wydawało się dłużnikowi. Coraz częściej słyszy się o nakazach zapłaty za długi sprzed 10 czy 15 lat. Licząc na niewiedzę dłużnika firmy windykacyjne dochodzą przedawnionych zadłużeń a nieświadomy dłużnik przestraszony nakazem zapłaty z sądu spłaca dług, którego powinien uniknąć.

Polecamy skorzystać z najczęściej wybieranej przez czytelników naszych artykułów firmy specjalizującej się w oddłużaniu: Conectum Finanse i zaczerpnąć odpowiedniej informacji prawnej, aby bezpodstawnie nie uszczuplić niepotrzebnie swojego budżetu domowego.

Dopasowywanie rozwiązania do sprawy na etapie sądowym.

Znalezienie odpowiednich rozwiązania w sprawach sądowych pośród kilku rozwiązań może być trudne. Dzięki zastosowaniu skutecznej techniki podejścia do sprawy sądowej Eliteo oraz Conectum umożliwia wyjście z zadłużenia w potencjalnie najodpowiedniejszym czasie na kilka sposobów.

 • Jak skontaktować się ze specjalistą Conectum Finanse: Wystarczy skierowanie zapytania poprzez ten formularz: Sprzeciw od nakazu zapłaty. Dzięki temu możesz jedynie zyskać, gdyż nawet za darmo wniesiemy sprzeciw!
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty wzór: kierowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty do sądu to nie lada wyzwanie, które może pozwolić Ci uwolnić się od długów. Dzięki wniesieniu sprzeciwu do sądu rejonowego w tym również e-sądu w Lublinie link tutaj: E-sąd w Lublinie możesz uniknąć zapłaty długów (kilka przykładów tutaj), które uległy przedawnieniu, czyli takich, których faktycznie nie ma. Niestety wierzyciele coraz częściej kierują sprawy dotyczące zapłaty do sądów rejonowych według miejsca ich siedziby. Co to oznacza? Często wraz ze sprzeciwem w kolejnym etapie należy przygotować odpowiedź na pozew!
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym tzw. EPU: określonym grupom osób zadłużonych zdarzy się otrzymać nakaz zapłaty wraz z pozwem z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, popularnie nazywanego sądem elektronicznym lub e-sądem. Możesz odwołać się również w takim przypadku tworząc sprzeciw od nakazu zapłaty. Nie martw się! Możesz utworzyć go bardzo prosto zgłaszając się tutaj: Conectum Finanse – sprawy sądowe

Przykład

Jeśli zaciągnąłeś tzw. chwilówkę i otrzymałeś już nakaz zapłaty z sądu elektronicznego tzw. e-sądu, możesz wykonać następujące czynności:

 • Zeskanować nakaz zapłaty i pozew lub zrobić zdjęcie.
 • Przypomnij sobie jak wyglądała sprawa podpisania umowy pożyczki (jeśli miało to miejsce), kiedy otrzymałeś wezwanie do zapłaty zadłużenia z wypowiedzeniem umowy (postawienie zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności), gdyż najczęściej od tego momentu liczy się bieg przedawnienia.
 • Za pomocą maila: pomoc@conectum.pl przekaż swoje zgłoszenie i zadzwoń 731 306 481, aby uzyskać wsparcie.

Bardzo ważne:

 • Sprzeciw od nakazu zapłaty uzasadnienie: Często aczkolwiek nie zawsze wystarczy proste uzasadnienie sprzeciwu, a w przypadku e-sądu jedynie jedno zdanie o sprzeciwieniu się nakazowy, aby odsunąć w czasie widmo komornika. Jednak w większości przypadków należy być gotowym na napisanie odpowiedzi na pozew, gdy wierzyciel uzupełni już braki formalne pozwu. Pamiętaj: zgłoś się od Eliteo lub Conectum Finanse, by profesjonalnie zająć się sprawą!
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty opłata i względy formalne: Spełnienie względów formalnych w przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty nie jest trudne. Wystarczy zachować termin 14 dni kalendarzowych od odebrania nakazu zapłaty oraz złożenie sprzeciwu do sądu, który nakaz wydał. Wszystko to bezpłatnie! Formularz do wypełnienia znajduje się na stronie www sądu elektronicznego często też innych sądów.
 • Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu nakazowym czyli zarzuty od nakazu zapłaty: Odrębnym tematem pozostaje postępowanie nakazowe, lub często postępowanie nakazowe z weksla. Ważne jest tutaj przygotowanie odpowiednich zarzutów od nakazu zapłaty. Wymaga to kolejnego artykułu.
  Szczegóły do sprawdzenia bezpośrednio tutaj: Conectum Finanse
Oceń ! ⭐⭐⭐⭐⭐
◦Polska Izba Oddłużania - Oddłużanie, Kredyty, Pomoc oddłużeniowa
◦Ocena: 4.9/5 z 7117 Opinii o oddłużaniu, kredytach i pożyczkach.